GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A OCHRANA SÚKROMIA

1. Všeobecné a úvodné informácie

Spoločnosť Flow Control, s.r.o., so sídlom Skalná 3, 811 01 Bratislava, IČO: 45 654 328, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 66684/B (ďalej len „Flow Control, s.r.o.“) prevádzkuje e-shop flow-control.sk. Tento e-shop sa zaoberá predajom tovaru tak spotrebiteľom, ako aj ďalším predajcom.

V rámci celého objednávkového procesu pri nákupe tovaru v e-shope flow-control.sk nevyhnutne dochádza aj k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb, pričom cieľom tohto oznámenia je oboznámiť dotknuté osoby so všetkými  informáciami ohľadne spracúvania ich osobných údajov. Dotknutou osobou sa na účely tohto informačného oznámenia rozumie predovšetkým zákazník alebo potencionálny zákazník spoločnosti Flow Control, s.r.o., príp. iná fyzická osoba, o ktorej spoločnosť Flow Control, s.r.o. spracúva osobné údaje na vopred vymedzený účel.

Spoločnosť Flow Control, s.r.o. prehlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov kladie maximálny dôraz na bezpečnosť spracúvaných dát a ochranu súkromia dotknutých osôb. Všetky spracovateľské operácie s osobnými údajmi sa uskutočňujú v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu na dosiahnutie stanoveného účelu spracúvania.

Spracúvanie osobných údajov zo strany spoločnosti Flow Control, s.r.o. sa uskutočňuje výlučne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

 

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb na účely, ktoré sú definované v texte tohto oznámenia, má spoločnosť Flow Control, s.r.o. postavenie prevádzkovateľa. Ak má dotknutá osoba akékoľvek otázky ohľadne spracúvania osobných údajov, spoločnosť Flow Control, s.r.o. je možné kontaktovať nasledovne:

 • písomne, na adrese:  Flow Control, s.r.o., Skalná 3, 811 01 Bratislava
 • e-mailom, na e-mailovej adrese: info@flow-control.sk,
 • telefonicky, na čísle: +421948 929 082

3. Práva dotknutej osoby a ich uplatňovanie

Nariadenie GDPR priznáva dotknutým osobám v súvislosti so spracúvaním osobných údajov viaceré práva. Obsah jednotlivých práv je uvedený v ďalšom texte ako aj pri jednotlivých účeloch spracúvania osobných údajov. V tejto časti sú jednotlivé práva dotknutej osoby uvedené všeobecne, ale platí, že niektoré práva dotknutej osoby sú naviazané na konkrétny právny základ spracúvania osobných údajov. Dotknutej osobe je preto odporúčané oboznámiť sa aj so znením jednotlivých informačných povinností, kde sú práva dotknutých osôb uvedené aj so zohľadnením daného právneho základu pre účel spracúvania osobných údajov.

V prípade, že sa dotknutá osoba rozhodne realizovať svoje práva vyplývajúce z Nariadenia GDPR, môže tak uskutočniť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 2.

V súlade s ustanovením čl. 12 ods. 3 Nariadenia GDPR spoločnosť Flow Control, s.r.o. poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. V prípade predĺženia lehoty bude spoločnosť Flow Control, s.r.o. o tejto skutočnosti informovať dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Ak spoločnosť Flow Control, s.r.o. neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania, pričom dotknutá osoba má v takomto prípade možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.

Všetky informácie sa dotknutej osobe poskytujú bezplatne. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, spoločnosť Flow Control, s.r.o. je oprávnená:

 • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácii alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
 • odmietnuť konať na základe žiadosti.

V prípade ak má spoločnosť Flow Control, s.r.o. oprávnené pochybnosti ohľadne totožnosti fyzickej osoby, ktorá si uplatnila žiadosť dotknutej osoby (v zmysle článku 15 až 22 Nariadenia GDPR), je oprávnená požiadať o poskytnutie dodatočných informácii potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.

Jednotlivé práva Dotknutej osoby (všeobecne):

 1. Právo dotknutej osoby na prístup k údajom ( čl. 15 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje, má právo získať prístup k týmto údajom, má právo na informácie ohľadne tohto spracúvania a na poskytnutie kópií osobných údajov, ktorými o dotknutej osobe prevádzkovateľ disponuje. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

 1. Právo dotknutej osoby na opravu (čl. 16 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 1. Právo dotknutej osoby na vymazanie (čl. 17 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 Nariadenia GDPR, a to:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky,
 • osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej povinnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia GDPR;

Prevádzkovateľ nie je povinný osobné údaje dotknutej osoby vymazať ak je spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie a práva Slovenskej republiky alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • z dôvodov spracúvania na tzv. privilegované účely (archivácia vo verejnom záujme, vedecký alebo historický výskum, štatistické účely), pokiaľ je pravdepodobné, že právo dotknutej osoby na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 1. Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ za určitých okolností obmedzil spracúvanie osobných údajov, a to v týchto prípadoch:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov (obmedzenie spracúvania sa vzťahuje na obdobie počas overovania správnosti osobných údajov),
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby;

Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak by malo byť obmedzenie spracúvania zrušené.

 1. Právo dotknutej osoby na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR):

V prípade, že je právnym základom spracúvania osobných údajov zmluva, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR) alebo súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR) a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, má  dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom pôvodný prevádzkovateľ bránil, pokiaľ je to technicky možné.

 1. f. Právo dotknutej osoby namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov ak je právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa.  V prípade takéhoto namietania prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 1. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Uvedené sa neuplatňuje ak je rozhodnutie:

 •  nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
 • povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
 • založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
 1. Právo odvolať súhlas:

Ak sa spracúvanie osobných údajov uskutočňuje na právnom základe súhlasu dotknutej osoby, má dotknutá osoba má právo kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Prevádzkovateľ v takomto prípade ukončí spracúvanie osobných údajov, ktoré boli spracúvané na základe súhlasu, ak nedisponuje iným právnym základom. Pre uľahčenie postupu prípadného odvolania súhlasu dotknutej osoby poskytuje prevádzkovateľ dotknutej osoby vzor tlačiva na odvolanie súhlasu, ktoré môže dotknutá osoba využiť (vzor nájdete TU). Vyplnené tlačivo je možné zaslať v listinnej alebo elektronickej podobe na adresy uvedené v bode v 2 tohto informačného oznámenia.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej hore uvedených práv, má možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Dotknutá osoba má zároveň právo na súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že v dôsledku spracúvania jej  osobných údajov v rozpore s aktuálne platnou legislatívou došlo k porušeniu práv dotknutej osoby.

 

4. Informačné povinnosti pre jednotlivé účely spracúvania osobných údajov

a) komunikácia so zákazníkmi, vypracovanie cenovej ponuky, riešenie sťažností, dopytov a požiadaviek potencionálnych zákazníkov alebo zákazníkov: 

V prípade, že zákazník alebo potencionálny zákazník kontaktuje spoločnosť  Flow Control, s.r.o. (prevádzkovateľ) dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby na nasledovné účely: 

 • spracúvanie osobných údajov na účely vybavovania otázok a podnetov zaslaných prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý sa nachádza na webovej stránke prevádzkovateľa vrátane následnej komunikácie so zákazníkom / potencionálnym zákazníkom;  

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, pričom oprávnený záujem spočíva v možnosti realizovať a poskytnúť zákazníkom odpovede a reakcie na ich dopyty a otázky.

Osobné údaje budú uchovávané po dobu 1 roka od dňa vybavenia dopytu zákazníka / potencionálneho zákazníka alebo zaslania odpovede na otázku.    

Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, a to pri kontrole, dozornej činnosti alebo na základe žiadosti týchto orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov.  

Poučenie: Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 • spracúvanie osobných údajov na účely vybavovania sťažností, podnetov a dopytov zákazníkov  vrátane následnej komunikácie so zákazníkom / potencionálnym zákazníkom;  

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, pričom oprávnený záujem spočíva v snahe budovať spokojnosť zákazníkov vo vzťahu k poskytovaným službám, efektívne riešiť príp. sťažnosti zákazníka a predchádzať tak možným sporom a negatívnej reklame.  

Osobné údaje budú uchovávané po dobu 3 rokov od dňa vybavenia sťažnosti alebo dopytu zákazníka.     

Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, a to pri kontrole, dozornej činnosti alebo na základe žiadosti týchto orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov.  

Poučenie: Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 • spracúvanie osobných údajov na účely vypracovanie cenovej alebo obchodnej ponuky; 

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel je nevyhnutné na to, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.      

Osobné údaje budú uchovávané po dobu platnosti cenovej / obchodnej ponuky. 

Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, a to pri kontrole, dozornej činnosti alebo na základe žiadosti týchto orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov.  

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou v rámci predzmluvných vzťahov – bez poskytnutia osobných údajov nebude možné vypracovanie cenovej alebo obdobnej ponuky.  

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

b) registrácia zákazníka, objednávka, predaj tovaru, uplatnenie zodpovednosti za vady a prieskum spokojnosti zákazníkov:  

V prípade, že si dotknutá osoba ako zákazník u spoločnosti Flow Control, s.r.o. (prevádzkovateľ) objedná tovar, a to či už ako registrovaný alebo neregistrovaný zákazník, príp. dôjde k uplatneniu zodpovednosti za vady dodaného tovaru, dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby na nasledovné účely: 

 • spracúvanie osobných údajov na účely vytvorenie užívateľského účtu (vytvorenie užívateľského účtu predstavuje pre dotknutú osobu zjednodušenie nákupného procesu)  

Osobné údaje budú uchovávané po dobu uvedenú v súhlase dotknutej osoby, resp. najneskôr do doby zrušenia užívateľského účtu zo strany dotknutej osoby (neaktívne užívateľské účtu, t.j. užívateľské účty, pri ktorých od posledného prihlásenia uplynulo viac ako 5 rokov, budú automaticky vymazané). 

Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, a to pri kontrole, dozornej činnosti alebo na základe žiadosti týchto orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov.  

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov na tento účel je dobrovoľné, pričom dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.  Odvolanie súhlasu je možné zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu v bode 2. tohto oznámenia, príp. poštou na adresu sídla prevádzkovateľa. Pre zjednodušenie postupu je možné použiť formulár na odvolanie súhlasu, ktorý je na stiahnutie tu.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na odvolanie súhlasu, právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 • spracúvanie osobných údajov na účely prijatia objednávky, jej spracovanie, uzatvorenie kúpnej zmluvy, dodanie objednaného tovaru, vyúčtovanie platby a príp. riešenie ďalších práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z obsahu uzatvorenej zmluvy (VOP)

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe uzatvorenia a plnenia zmluvy, ktorej jednou zo zmluvných strán je dotknutá osoba, a to podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje budú uchovávané po dobu plnenia zmluvy a 10 rokov, ktoré nasledujú po roku,  v ktorom bolo ukončené plnenie zo zmluvy.  

Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, a to pri kontrole, dozornej činnosti alebo na základe žiadosti týchto orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov.  Osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté spoločnosti ADAR, s.r.o. za účelom vedenia účtovníctva. V rámci doručovania tovaru môžu byť osobné údaje poskytnuté Slovenskej pošte, a.s. príp. spoločnosti Direct Parcel Distribution SK, s.r.o.

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nebude možné uzatvorenie kúpnej zmluvy a tým pádom aj dodanie tovaru.  

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 • spracúvanie osobných údajov na účely riadneho vedenia účtovnej a daňovej evidencie   

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení a na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu a v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

Doba uchovávania osobných údajov na tento účel je nasledovná:

 • 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa účtovné záznamy týkajú (§ 35 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve),
 • 10 rokov (§ 69 zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok)) od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov (§ 69 zák. 563/2009 Z.z. o správe dní (Daňový poriadok);

Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, a to pri kontrole, dozornej činnosti alebo na základe žiadosti týchto orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov.  Osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté spoločnosti ADAR, s.r.o. za účelom vedenia účtovníctva. 

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v oblasti daní a účtovníctva.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 • spracúvanie osobných údajov na účely evidencie prijatých reklamácií a ich riešenia   

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, a to pri kontrole, dozornej činnosti alebo na základe žiadosti týchto orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov.  Osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté advokátskym kanceláriám za účelom poskytovania právnej pomoci pri riešení reklamácie zákazníka.  

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v oblasti daní a účtovníctva.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 • spracúvanie osobných údajov na účely prieskumu spokojnosti zákazníkov s nákupom v e-shope

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, pričom oprávnený záujem spočíva v snahe neustále zlepšovať služby pre zákazníkov ako aj užívateľskú skúsenosť s využívaním služieb e-shopu. 

Spokojnosť dotknutej osoby s nákupom prevádzkovateľ zisťuje prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je e-shop prevádzkovateľa zapojený. Tie prevádzkovateľ dotknutej osobe zasiela zakaždým pri nákupe, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov dotknutá osoba neodmietne zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi prevádzkovateľ vykonáva na základe oprávneného záujmu. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby a analýz trhového postavenia využíva prevádzkovateľ sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, pričom sprostredkovateľovi  na tieto účely môžu byť  odovzdávané informácie o kúpenom tovare a e-mailovú adresa dotknutej osoby. Osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže dotknutá osoba kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky nebudú dotknutej osobe ďalej zasielané e-maily s dotazníkmi. 

Osobné údaje budú uchovávané po dobu 3 rokov odo dňa uskutočnenia nákupu.  

Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, a to pri kontrole, dozornej činnosti alebo na základe žiadosti týchto orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov.  

Poučenie: Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

c) marketingové aktivity:  

Spoločnosť Flow Control, s.r.o. (prevádzkovateľ) realizuje rôzne marketingové aktivity, pričom pri týchto aktivitách môže dochádzať aj k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb na nasledovné účely: 

 • spracúvanie osobných údajov na účely zasielania marketingových a reklamných ponúk tovarov a služieb, vrátane informovania o prebiehajúcich akciách a zľavách prevádzkovateľa (newsletter, e-mail, SMS)

Osobné údaje budú uchovávané po dobu uvedenú v súhlase dotknutej osoby, spravidla po dobu 3 rokov. 

Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, a to pri kontrole, dozornej činnosti alebo na základe žiadosti týchto orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov.  

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov na tento účel je dobrovoľné, pričom dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.  Odvolanie súhlasu je možné zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu v bode 2. tohto oznámenia, príp. poštou na adresu sídla prevádzkovateľa. Pre zjednodušenie postupu je možné použiť formulár na odvolanie súhlasu, ktorý je na stiahnutie tu.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na odvolanie súhlasu, právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 • spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu (t.j. na účely zasielania marketingových a reklamných ponúk tovarov a služieb, vrátane informovania o prebiehajúcich akciách a zľavách prevádzkovateľa), a to formou zasielania e-mailov a SMS existujúcim zákazníkom prevádzkovateľa  

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, pričom oprávnený záujem spočíva v snahe podporiť predaj tovarov a služieb a zvýšiť tak tržby z podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa.  

Osobné údaje budú uchovávané po dobu 3 rokov, ktoré začínajú plynúť prvým dňom kalendárneho roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom dotknutá osoba naposledy využila služby prevádzkovateľa.  

Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, a to pri kontrole, dozornej činnosti alebo na základe žiadosti týchto orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov.  

Poučenie: Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

d) iné dôvody spracúvania osobných údajov:  

Spoločnosť Flow Control, s.r.o. (prevádzkovateľ) môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb aj z iných ako vyššie uvedených dôvodov, a to najmä na nasledovné účely: 

 • spracúvanie osobných údajov na účely evidencie pošty a správy registratúry, a to najmä na účely správy prijatých a odosielaných poštových zásielok a správy zásielok doručených a odoslaných do a z elektronickej schránky

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, a to najmä podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2013 o e-Governmente.

Doba uchovávania osobných údajov na tento účel je stanovená nasledovne: 10 rokov – registratúrny denník, 5 rokov –  preberacie zoznamy spisov odovzdaných do registratúrneho strediska, 5 rokov – evidencia vypožičaných spisov z registratúrneho strediska, 10 rokov – vyraďovacie konanie, 5 rokov – evidencia obehu registratúrnych záznamov a spisov.

Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté subjektom, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona, Slovenskej pošte, a.s., doručovateľským a kuriérskym spoločnostiam, archívnym spoločnostiam, Štátnemu archívu  a Ministerstvu vnútra.   

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúce z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 • spracúvanie osobných údajov na účely evidencie a riešenia uplatnených práv dotknutých osôb podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c)  Nariadenia GDPR; podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Doba uchovávania osobných údajov na tento účel je stanovená nasledovne: 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti dotknutej osoby.

Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté subjektom, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona.

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúce z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv. 

 • spracúvanie osobných údajov na účely prezentácie spoločnosti na stránkach sociálnych sietí s cieľom informovať o aktuálnych novinkách a službách spoločnosti a zároveň na účely komunikácie s návštevníkmi sociálnych sietí s cieľom reagovať na ich dopyty, otázky a iné podnety

Spoločnosť využíva na svoju prezentáciu nasledovné sociálne siete:

 •  Facebook
 •  Instagram
 •  Google

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, pričom oprávnený záujem spočíva v snahe zlepšiť prezentáciu spoločnosti a interakciu s existujúcimi ako aj potencionálnymi zákazníkmi.

Prevádzkovateľ príslušnej sociálnej siete môže v závislosti od spracovateľských operácii vystupovať vo vzťahu k spoločnosti ako spoločný prevádzkovateľ, samostatný prevádzkovateľ alebo aj sprostredkovateľ (zabezpečenie správy konta na príslušnej sieti). Zo strany spoločnosti je nevyhnutné upozorniť dotknutú osobu na skutočnosť, že ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov prevádzkovateľom príslušnej sociálnej siete ako samostatného prevádzkovateľa, spoločnosť má minimálny vplyv na podmienky spracúvania osobných údajov.

Kategórie príjemcov: Obsah pridaný na jednotlivé stránky spoločnosti na sociálnych sieťach (lajky, komentáre, správy a pod.) je spracúvaný primárne prevádzkovateľom príslušnej sociálnej siete, spoločnosť si však vyhradzuje právo vymazať obsah, ktorý porušuje právne predpisy alebo etické princípy. V prípade správ, ktoré sú doručené iba spoločnosti (nie sú zverejnené na sociálnej sieti), nedochádza k prenosu osobných údajov na iných príjemcov.

Osobné údaje súvisiace so zverejnenými príspevkami na sociálnych sieťach budú dostupné po neobmedzenú dobu ak nedôjde k ich odstráneniu alebo výmazu z dôvodu ich rozporu s právnymi predpismi. V prípade osobných údajov, ktoré súvisia s neverejnými správami, tieto bude spoločnosť uchovávať po dobu 3 mesiacov.   

Poučenie: Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania prevádzkovateľ bezodkladne ukončí spracúvanie osobných údajov na uvedený účel.  

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).